Telefoon nummer

0615627313

Email

zen@studiozenza.nl

Openingstijden

Ma-vrij op afspraak

PRIVACYVERKLARING

Studio ZenZa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en voldoet aan de Algemene Verordening

 Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Studio ZenZA 

Prins hendriklaan 21

6245 ED Eijsden

Tel: 0615627313

website: https://www.studiozenza.nl en https://www.studiozenzashop.nl

Monique Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio ZenZa .

Zij is te bereiken via zen@studiozenza

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio ZenZA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over surfgedrag op de studio zenza website (statistische gegevens over webpagina bezoek)
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid
 • Medicijn gebruik
 • Leefstijl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio ZenZa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Studio ZenZa volgt jouw surfgedrag over de Studio ZenZA website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op de behoefte van onze leden.
 • Studio ZenZA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Zenza neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio ZenZa ) tussen zit. Studio ZenZA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • ………… Professionele Ledenadministratie; voor het registreren van actieve leden, proef lessers en losse lessers, het reserveren van lessen en het zelfstandig kunnen reserveren van lessen.
 • Pay pro voor het uitvoeren van de maandelijkse automatische incasso.
 • e-boekhouding voor het bijhouden van de administratie
 • Mailchimp : het verzenden van Studio ZenZa nieuwsbrieven naar de personen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Genoemde programma’s of systemen en de onderliggende organisaties conformeren zich aan en voldoen aan de Europese privacy wetgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Zenza  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van inactieve leden worden 7 jaar bewaard. Dit vanuit belastingtechnische verplichtingen.
 • Gegevens van proef lessers worden 2 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio ZenZa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio ZenZa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio ZenZa (gebruikt alleen technische en functionele cookies}. Verder gebruikt de website  analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op je privacy) .

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio ZenZa  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens die zijn overgedragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zen@studiozenza.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio ZenZa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenStudio Zenza  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via zen@studiozenza.nl .