Telefoon nummer

0615627313

Email

zen@studiozenza.nl

Openingstijden

Ma-vrij op afspraak

Algemene voorwaarden Studio Zenza :

Artikel 1 – Begrippen 

1.1 Algemene voorwaarden Deze door Studio ZenZa gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Studio ZenZa.

1.2 Studio ZenZais geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64145034.  

1.3 Deelnemer • 

Degene die een van de door Studio ZenZa georganiseerde workshops , lessen , behandelingen volgt , krijgt  c.q. wenst. 

 1.4 Abonnementen 

Een door studio zenza uit te geven c.q. uitgegeven en een door een deelnemer maandelijks te betalen c.q. betaald lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yogalessen en andere lessen, trainingen, workshops en diensten bij studio zenza .

 1.5 Lidmaatschap 

Een door studio zenza  uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yogalessen en andere lessen, trainingen, workshops en diensten bij studio zenza .

1.6 Behandeling 

Een door Studio ZenZa uit te voeren behandeling c.q consult. 

1.7 Workshop 

Een bij studio zenza te geven of gegeven workshop.

1.8  zen@studiozenza.nl  is het mailadres van Studio ZenZa. 

1.9  www.studiozenza.nl en www.studiozenzashop.nl zijn de websites van Studio ZenZa. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle lidmaatschappen, introductielessen, cadeaubonnen , cursussen, workshops en behandelingen bij Studio ZenZa. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Studio ZenZa als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Studio ZenZa worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

 2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 2.4 Indien studio zenza niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio ZenZa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 – Deelname aan lessen, workshops, en behandelingen.

 Een deelnemer schrijft zich in via het inschrijfformulier voor een losse les, een abonnement / lidmaatschap of een workshop bij Studio ZenZa. Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich te melden bij de baliemedewerker of de docent van Studio ZenZa. Nadat de medewerker van Studio ZenZa de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd is deelname mogelijk. Deelname aan activiteiten van Studio ZenZa zonder inschrijving bij Studio ZenZa is alleen mogelijk bij toestemming van de betreffende docent. Bij inschrijving van een abonnement / lidmaatschap dient de deelnemer aan de balie een inschrijfformulier in te vullen met daarin het gewenste abonnement en andere benodigde gegevens. Voor het boeken van een behandeling dient men een mail te sturen naar zen@studiozenza.nl of aan de balie. 

Artikel 4 – Lidmaatschap,

4.1 Lidmaatschap 

Een abonnement, afgesloten via het inschrijfformulier , geeft recht op het lidmaatschap van Studio ZenZa. 

4.1.1 Abonnementen 

De diverse abonnementen staan vermeld op de website en op het inschrijfformulier. 

4.1.3 Tarieven en betaling 

Alle actuele tarieven staan vermeld op de website Studio ZenZa en behoudt het recht tarieven te wijzigen. De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde, dat wil zeggen dat de dagen waarop Studio ZenZa gesloten is, verrekend zijn in het tarief van het lidmaatschap. Betaling van de abonnementskosten geschiedt altijd per automatische incasso. De deelnemer machtigt Studio ZenZa om maandelijks het bedrag van de abonnementskosten af te schrijven van zijn rekening voorafgaand aan de betreffende maand. Start het abonnement gedurende de maand, zal het eerste bedrag van de abonnementskosten recht evenredig berekend worden op basis van de resterende dagen van de maand. Bij stornering van de incasso of het anderszins niet betalen van lidmaatschap kan het lidmaatschap van de betreffende deelnemer worden opgeschort. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er na de tweede herinnering €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een 3e herinnering wordt nogmaals €25,- toegevoegd. Betaalherinneringen dienen binnen drie dagen betaald te worden. Studio ZenZa behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het lidmaatschap van de betreffende deelnemer op te schorten tot de betaling is voldaan. Opzeggingen worden niet verwerkt als er nog abonnementskosten openstaan. 

4.1.3 Inschrijfgeld 

Bij het afsluiten van een lidmaatschap wordt een eenmalig bedrag van €15,- berekend als inschrijfgeld.

Studio ZenZa

4.1.4 Jaarabonnement / half jaar abonnement. 

Indien een deelnemer een abonnement voor de duur van een halfjaar of een jaar afsluit, geldt er een korting ( zonder abonnement betaal je 12,50 euro per les ) en heeft men de mogelijkheid om in 12 termijnen te betalen . Een jaarabonnement wordt na het eerste jaar stilzwijgend verlengd in een abonnement voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen dat de deelnemer het lidmaatschap na dit jaar maandelijks kan opzeggen met inachtname van de maandelijkse opzegtermijn. Als het half  jaarabonnement is afgelopen wordt deze ook stilzwijgend verlengd in een abonnement voor onbepaalde tijd en kan de deelnemer het lidmaatschap na dit half jaar maandelijks opzeggen met inachtname van de maandelijkse opzegtermijn.  

4.1.5 Minimale inschrijftermijn 

De minimale inschrijftermijn van een lidmaatschap is zes volledige maanden vanaf de eerste volledige maand na datum van inschrijving. 

4.1.7 Inhalen les

 Een deelnemer mag een gemiste les binnen 30 dagen inhalen. De deelnemer dient de geplande les te annuleren en een nieuwe les te boeken, dit dient per mail bevestigd te worden. De docent behoudt het recht om een deelnemer die een les inhaalt te weigeren indien de docent het maximaal aantal deelnemers overschreden vindt. Vaste deelnemers gaan voor op inhalende deelnemers. Zie ook artikel 6. 

Artikel 5 – Betaling en prijswijzigingen 

5.1 Betaling 

Een lidmaatschap, workshop, losse les , proefles, cursus of opleiding moet vooraf betaald worden. Betaling kan geschieden door automatische incasso bij lidmaatschap , workshop cursus of opleiding of voor losse les of proefles via pin . De automatische incasso geschiedt op de derde week van de voorafgaande maand. Bij niet of niet tijdige betaling heeft studio zenza  het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen. Tevens heeft Studio ZenZa het recht deelname van een les van de aangemelde deelnemer te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 

Behandelingen kunnen per pin of contant worden voldaan. 

5.2 Tariefswijziging 

De geldende tarieven voor het totale aanbod van Studio ZenZa staan altijd op de website van Studio ZenZa. Studio ZenZa behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. 

Artikel 6 – Reserveren voor lessen 

6.1 Reserveren via inschrijfformulieren 

Voor de lessen bij Studio ZenZa kan vooraf een aanvraag voor reservering gedaan worden via het inschrijfformulier . Een reservering  is een les op een vaste dag en vast tijdstip. Zo bent u verzekerd van een plek. Mocht men geen reservering willen plaatsen dient men 24 uur van te voren via mail zen@studiozenza.nl door te geven dat u wilt deelnemen , uw deelname is alleen gegarandeerd als u deze bevestigd heeft gekregen door studio zenza per mail. 

6.2 Annuleren van reservering 

Gereserveerde lessen kunnen tot 12 uur voor aanvang van de betreffende les worden geannuleerd door de deelnemer via mail zen@studiozenza.nl .

De les die minimaal 12 uur van tevoren is geannuleerd kan binnen 30 dagen ingehaald worden mits er plek en toestemming is door de docent van studio zenza , inhaallessen dienen via bovenstaande mail aangevraagd te worden. 

Lessen die niet of die binnen minder dan 12 uur zijn geannuleerd kunnen niet ingehaald worden. 

Behandelingen dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden, indien er na 24 uur geannuleerd wordt zijn we genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. 

Artikel 7 – Lesrooster 

7.1 Actuele rooster

 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Studio ZenZa behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd. 

7.2 Annuleringen lessen door Studio ZenZa

Studio ZenZa behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementskosten plaats, maar geldt artikel 4.1.7. 

Studio ZenZa behoudt zich het recht voor om een geplande behandeling  te annuleren, als gevolg van overmacht.  In dat geval zal het reeds betaalde (volledige) bedrag gerestitueerd worden aan deelnemer. 

7.3 Geen les 

Studio ZenZa is niet het hele jaar open , het lesrooster en de abonnementskosten zijn gebaseerd op 48 weken .

Er wordt een vrije dagen rooster gehanteerd . Zowel de feestdagen alsook de vakantie sluitingsdagen staan vermeld op de website. 

Vakantiesluitings dagen kunnen niet ingehaald worden , gemiste lessen door feestdagen en vakantiedagen van deelnemer kunnen ingehaald worden mits daar de ruimte voor is. 

Studio ZenZa

Artikel 8 – Beëindigen, veranderen en pauzeren lidmaatschap 

8.1 Opzegtermijn

 Beëindiging van het lidmaatschap is maandelijks mogelijk (met inachtneming van de minimale abonnementsduur ) met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient per mail  of brief voor de laatste dag van de maand binnen te zijn. Ingangsdatum voor de opzegging is op de laatste dag van eerstvolgende maand. Pas nadat de deelnemer per email een bevestiging heeft ontvangen dat de opzegging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige opzegging. 

Wanneer er sprake is van een jaarabonnement geldt dat er wordt uitgegaan van lidmaatschap van twaalf maanden geteld vanaf de eerste volledige maand. Wanneer er sprake is van een halfjaar abonnement geldt dat er wordt uitgegegaan van lidmaatschap van 6 maanden geteld vanaf de eerste volledige maand. 

De enige geldige reden om een abonnement vroegtijdig te beëindigen / te pauzeren  is langdurige ziekte of langdurige  ziekenhuisopname . Hierbij dient de deelnemer een doktersverklaring aan Studio ZenZa te overhandigen.

Pauzeren is mogelijk wanneer de deelnemer langer dan 1 maand ziek of opgenomen is zie punt 8.3  , beëindiging is mogelijk wanneer deelnemer langer dan 3 maanden ziek of opgenomen is.

Inhaallessen kunnen niet meer opgenomen worden na opzegging van het abonnement en er vindt geen restitutie plaats.

8.2 Verhogen, veranderen van abonnement 

Het is mogelijk om maandelijks het abonnement te verhogen naar een abonnement met een ander lessen tegoed per week. Dit kunt u doen aan de balie of per mail , de abonnementsduur blijft ongewijzigd.

Het is mogelijk om de abonnementsduur van een halfjaar abonnement om te zetten in een jaarabonnement , het jaarabonnement gaat in per de eerste van de volgende maand en zal vanaf die maand twaalf maanden tellen. 

8.3 Pauzeren 

Pauze van een abonnement is bij uitzondering mogelijk. Pauzeren kan maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden en de maximale termijn voor een pauze is twee maanden. De reden om een abonnement te pauzeren is ziekte/ziekenhuisopname/zwangerschap. Hierbij dient de deelnemer een doktersverklaring aan Studio ZenZa te overhandigen. De eerste maand na de hervatting zal de incasso weer starten.In geval van pauzeren wordt hierna de resterende minimale duur van het lidmaatschap automatisch verlengd met de duur van de pauze. Dit geldt ook bij een jaarcontract. Bij het aangaan van de pauze wordt een eindtermijn voor de pauze afgesproken. Verlenging van een pauze is niet mogelijk.

Studio ZenZa

Artikel 9 – Workshops

9.1.1 Boekingen 

Een deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat hij via de mail een boeking heeft gedaan en Studio ZenZa het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen (met inachtneming van de uiterlijke betaaltermijn). Het geldende workshop rooster staat altijd op de website. Studio ZenZa behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd. 

9.1.2 Annulering door Studio ZenZa

Studio zenza  behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde (volledige) bedrag gerestitueerd worden aan deelnemer. 

9.1.3 Annulering door deelnemer 

Tot 4 weken voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren.  Dit kan via mail  zen@studiozenza.nl , Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen minder dan 4 weken voor een geplande workshop annuleert, vindt geen restitutie plaats. 

11.1 Huisregels

 Alle deelnemers worden geacht zich ten allen tijde aan de huisregels zoals opgesteld zijn in : 

 “ goed om te weten ” van Studio ZenZa te houden. Deze huisregels zijn op een zichtbare locatie in de studio’s aangebracht en staan vermeld op de website. 

11.2 Ontzegging toegang 

Studio ZenZa behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 11.1 niet naleven, de toegang tot Studio ZenZa te ontzeggen en het eventuele lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald abonnementskosten. 

Artikel 12 – Webshop 

12.1 Voor de webshop gelden aanvullende webshop voorwaarden – zie webshop. 

Studio ZenZa

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

13.1 Aansprakelijkheid 

De deelnemer volgt de door Studio ZenZa aangeboden activiteiten geheel op eigen risico. De deelnemer die onder medische behandeling is dan wel is geweest, is verplicht om hierover advies bij de betreffende behandelaar in te winnen. Studio ZenZa  is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Studio ZenZa. In dat geval zal iedere aansprakelijkheid van Studio ZenZa beperkt worden tot het door de deelnemer betaalde lesgeld. Voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend, wordt begrepen gevolgschade en vermogensschade en verlies of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Studio ZenZa nimmer aansprakelijk. 

13.2 Letsel 

Studio ZenZa werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop verzorgd door Studio ZenZa, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

14 – Persoonsgegevens 

14.1 Verzamelen persoonsgegevens Studio ZenZa verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio ZenZa gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de privacyverklaring van Studio ZenZa. 

14.2 Gebruik gegevens 

Enkel als de deelnemer Studio ZenZa uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om mailings te ontvangen waarvan doel en frequentie helder zijn, zal Studio ZenZa mailings aan betreffende versturen. Indien de deelnemer geen prijs meer stelt op het ontvangen van deze mailings, kan dit aangegeven worden. 

14.3 Doorgave gegevens 

Studio zenza geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Studio ZenZa gebruikt alleen persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief aan degene die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven bij inschrijving of zichzelf hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief via de website. 

Studio ZenZa

Artikel 15 – Toepasselijkheid recht en geschillen 

 15.1 Nederlands recht 

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Geschillen beslechting 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Studio ZenZa. Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding of retreat, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Studio ZenZa zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Maastricht. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Maastricht.